روز دی‌ان‌ای (به انگلیسی: DNA Day) که در تاریخ ۲۵ آوریل قرار دارد، روز گرامیداشت انتشار مقاله‌ای است که در آن ساختار مارپیچ دوگانهٔ دی‌ان‌ای توضیح داده شد.

این مقاله را جیمز واتسون، فرانسیس کریک، و موریس ویلکینس در روز ۲۵ آوریل ۱۹۵۳ در نشریهٔ نیچر منتشر کردند.


Happy DNA Day


National DNA Day is a holiday celebrated on April 25.

It commemorates the day in 1953 when James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin and colleagues published papers in the journalNature on the structure of DNA.

Furthermore, on that day in 2003 it was declared that the Human Genome Project was very close to complete, and "the remaining tiny gaps [we]re considered too costly to fill.