این ، تکامل یافته ترین و پیشرفته ترین چشم هست!!


آخوندک!! :|


چشم آخوندک 16 نوعِ مختلفِ رنگدانه ی دریافت کننده ی تصویر دارد(انسان 4 نوع رنگدانه دارد)!!

توانایی درک نور پلاریزه(قطبیده) و تصویرِ رنگی چند طیفی را دارد و اطلاعات را در طولِ طیفِ الکترومغناطیسی پردازش میکند...

چشم آخوندک مدام در حال حرکت هست و چشم ها میتواند مستقل از هم حرکت کند .

و میتوانند با سه قسمت از هر چشم ، اشیا را مشاهده کنند.بن مایه:

تکامل(فرگشت)