پژوهشگران دانشگاه اتریش موفق به ساخت نخستین پای مصنوعی شدند که توانایی انتقال پیام های حسی به مغز را دارد.


پای مصنوعی با احساس!!!!