امروز 20 جولای روزِ تولدِ پدرِ دانشِ ژنتیکِ مدرنِ ...

مندل بین سالهای 1856 تا 1863 حدود 29000 گیاه نخود رو برای انجامِ آزمایش های خودش پرورش داد ...

او نهایتاً بر اثر بیماری کلیه در سال 1884 و 62 سالگی جانِ خود را از دست داد !!

آخرین کلماتِ مندل قبل از مرگش این بود:  "My time will come" !!!


مندل! تولدت مبارک ...


Mirror - پژوهشگاه دانش