مردها به دست خودشون نگاه کنند!


انگشت اشاره کوچک تر از انگشت حلقه!!


مطالعات نشون داده اونایی که انگشت اشاره کوتاه تر نسبت به انگشت حلقه دارند، با جنس مخالف یعنی با زنها به طور نسبی لطیف تر و مهربان تر برخورد میکنند!

یکی از دلایل میتونه از رحم مادر و هورمون های مردانه بخصوص تستوسترون سرچشمه بگیره، هرچه تستوسترون بیشتر... انگشت حلقه درازتر!!! :دیlivescience

پژوهشگاه دانش