قلب سوسک دوازده تا سیزده حفره داره .


خونش همولنف نامیده میشه و همون ماده ی سفید یا زرد رنگِ آشناست که موقعِ لِه کردنش میبینیم :دی :/


سوسک هم دل داره :-( !!!


سوسک ها سیستمِ گردشِ خون باز دارن .

در واقع همه حشرات دستگاهِ گردش خون باز دارن:|

دستگاه گردش خون،در سطحِ پشتیِ جاندار قرار دارد!!