پدیده ی Crown shyness در بین بعضی گونه های درختان دیده میشه که در اون رشدِ درختان طوریه که شاخه هاشون به اطراف گسترده شده ولی از روی هم رد نمیشن ، با هم برخوردی ندارن و شکل یه سایه بون رو که شکافهای متعددی داره به وجود میارن!!!


پدیده Crown shyness


تصاویر زیبای این پدیده در ادامه ی نوشته ...

پدیده Crown shyness

پدیده Crown shyness

پدیده Crown shyness

پدیده Crown shyness

پدیده Crown shyness

پدیده Crown shyness
جهش

پژوهشگاه دانش

 اطلاعات بیشتر در : Wikipedia