آیا یک وتر یا تاندون برجسته رو در وسط مچ خودتون دیدید؟


بازوهایتان را رو به بیرون نگه دارید و مثل تصویر انگشت شست رو به انگشت کوچک تون وصل کنید.

شما جزو کدام دسته هستید؟

آیا یک وتر یا تاندون برجسته رو در وسط مچ خودتون دیدید؟

اگر نه شما خوشبختانه جزو 10 تا 15 درصد انسان هایی هستید که بدون این ویژگی متولد شده اند!

این تاندون به عضله palmaris longus وصل میشه، عضله ای که دلیل خاصی برای وجود اون در بدن یافته نشده تا جایی که حتی گاهی جراحان در طی جراحی های مختلف اون رو برداشته و در صورت نیاز در قسمت های دیگر بدن استفاده میکنند.

دانشمندان عقیده دارند از جایی که این عضله در پستاندارانی که در حرکت کردن به دست هایشان بسیار متکی هستند توسعه یافته هست و اما در انسانها بیهوده و بدون وظیفه شده، دلیلی بر نظریه evolution(فرگشت) میتونه باشه!بن مایه:

پژوهشگاه دانش