مساحت کل سطح تمام گلبول های قرمز خون یک شخص بالغ تقریباً 3800 متر مربع است!


شکل خاص یک گلبول قرمز باعث به وجود آمدن سطح بیشتر و سرعت بیشتر انتشار گازها در اون میشه. 


مساحت گلبول قرمز


بن مایه:

پژوهشگاه دانش