کرم هیدروترمال یکی از کوچکترین موجودات زنده در اعماق اقیانوس ها...
این عکس توسط آقای Philippe Crassous و به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی کوانتا گرفته شده. 


کرم هیدروترمال(عکس)


بن مایه :
تارنمای پژوهشگاه دانش