عکسی جالب از سلول سرطانی استخوان (osteosarcoma)


عکس سلول استخوان مبتلا به سرطان


رنگ آبی: هسته

رنگ زرد: میتوکندری ها

رنگ بنفش: رشته های اکتین قسمتی از اسکلت سلولیبن مایه:

تارنمای D.N.A