مهمترین ماده شیمیایی درگیر در زمان عاشقی دوپامینه که مسئول به وجود آمدن حس سرخوشی، انرژی، بیخوابی و متمرکز ساختن توجهتان بر روی شخصی که به او عشق می ورزید می باشد!


مهمترین ماده شیمیایی درگیر در زمان عاشقی


از دیدگاه علم چیزی به نام "عشق در نگاه اول" در انسان با توجه به تکامل اون وجود داره و احتمالا در مردان هم بیشتر نسبت به زنان دیده میشه، چرا که آنها بیشتر وابسته به عوامل بینایی و بصری هستند!پژوهشگاه دانش