در موردِ یادآوریِ خاطرات ...


شاید برخی افراد حافظه ی بهتری داشته باشند ، اما مموریِ هیچ کس پرفکت و کامل نیست!

باید بگوییم شما وقتی یک خاطره را به یاد می آورید ، در حقیقت اغلب به جای نسخه ی اصلیِ رویداد ، آخرین خاطره ی به یاد آورده شده را دوباره به خاطر می آورید!!!!

به همین دلیل حافظه یا حادثه ، هر مرتبه پیاپی که به خاطر آورده میشود دچار تغییر و کمرنگ تر میگردد ...

اگر کمی با خودتان فکر کرده باشید حتما متوجه این موضوع شده اید!!

حافظه ی شما ثابت و راکد نیست و به صورت نرمال با گذشتِ زمان دچارِ تغییر و کژدیسی میشود و خود را با آخرین خاطره به یاد آورده شده مطابقت میدهد.پژوهشگاه دانش