میشائیل سروتوس (Michael Servetus) به شاخه های ساینس، پزشکی، الهیات و حقوق علاقه فراوانی داشت.

او کمک های باارزشی به پزشکی و دانش آناتومی کرد.

او اولین فردِ اروپایی بود که به طور درست مسیرِ جریانِ خون را بین قلب و ریه ها بیان نمود.

متاسفانه او توسط کلیساهای زمانِ خودش یک شخصِ مرتد معرفی شده و در سن 42 سالگی به آتش کشیده شد!


سروتوس


تولد: 1511

مرگ: 1553بن مایه:

پژوهشگاه دانش