مایوکیمیا (Myokymia) پرش پلک چشم را میگویند که حتما همه تجربه شو داشته اید.

علت دقیق آن نامشخصه اما با استرس، گرفتن کافئین زیاد، خستگی، خشکی چشم، آلرژی و خیره شدن عمیق ارتباط داده شده.

در بین جوامع قدیم، پرش پلک چشم با موضوعات و عقاید مختلفی پیوند داده میشد.


مایوکیمیا


بن مایه:

پژوهشگاه دانش