ما تنها از 10 درصد مغز خود استفاده میکنیم!


ده درصد مغز


این عقیده غیرعلمی رو دیگر بر زبان نیاوریم!

اگرچه مغز انسان هنوز بسیار سوال برانگیز و ناشناخته ست،اما ما مطمئنا از تمام آن استفاده میکنیم نه قسمتی از آن!

دماغ بافتیه که به تنهایی 20 درصد گلوکز و اکسیژن بدن رو مصرف میکنه.

شاید شما از کل مغز در یک لحظه استفاده نکنید اما مطمئنا از تمام و تک تک قسمت های آن در طول یک روز استفاده خواهید کرد.مطالب مرتبط:

رد نظریه استفاده 10 درصدی از مغز


بن مایه

Scientificamerican

برگردان فارسی

پژوهشگاه دانش