درصد گروه های خونی مختلف در دنیا:

O+ 37.4%

O- 6.6%

A+ 35.7%

A- 6.3%

B+ 8.5%

B- 1.5%

AB+ 3.4%

AB- 0.6%


(گروه خونی AB- کمیاب ترین گروه خونی در جهان محسوب میشه!)


گروه های خونی


در کشور ژاپن گروه های مختلف خونی در شخصیت فردی، اخلاق، رفتار و یا حتی انتخاب نوع غذا در بین افراد بسیار مهم مد نظر گرفته میشه! 


برای مثال:

گروه های A : آرام و قابل اعتماد

گروه های B : خلاق و تحریک پذیر

گروه های AB : متفکر و عاطفی

گروه های O : رهبری با اعتماد بنفس


شما جزء کدام دسته هستید و گروه خونی شما چقدر با شخصیت شما مطابقت داره؟


بن مایه:

Medical Daily

برگردان فارسی:

پژوهشگاه دانش