بر اساس دیدگاه برخی پژوهشگران ، نوزادان تازه به دنیا آمده دنیا رو برای چند روز اول وارونه میبینند!!


این دیدگاه میگه: مغز یک نوزاد تازه متولد شده به اندازه کافی برای برگرداندن تصاویر پرورش نیافته و همین مسئله باعث داشتن دید وارونه میشه!!دید وارونه کودک؛چندی پس از تولدبن مایه:
تارنمای پژوهشگاه دانش

pregmed