چرا چشم آبی...؟


در ابتدا رنگ چشم همه انسانها قهوه ای بود!


تا اینکه بین شش تا ده هزار سال پیش در نزدیکی دریای سیاه فردی با میوتیشنی(جهش) در یک عنصر تنظیمی رویِ ژن HERC2(که باعث توقف بیان ژن OCA2 میشود)متولد شد.


این جهش باعث از دست دادن توانایی تولید رنگینه قهوه ای در چشم و آبی شدن چشم او شد.


به این ترتیب این نقیصه پرطرفدار در بین مردم به وجود اومد!


انسان های چشم آبی امروزی همه نسلی از او هستند!بن مایه:

Springer International Publishing AG

برگردان فارسی:

پژوهشگاه دانش