ناهماهنگی سنتز اسیدهای چرب: فرایندی کلیدی در پیشرفت سرطان و افزایش مقاومت دارویی


فرایندی کلیدی در پیشرفت سرطان و افزایش مقاومت دارویی


سلول های سرطانی نسبت به سلول های نرمال نیاز به مقدار بیشتری از منابع انرژی و ساختاری دارند.


به صورت کلی، این نیاز با تقویت مسیرهای متابولیکی سلول برآورده می گردد.


در تایید این پدیده، بیش از 95% از اسیدهای چرب مورد نیاز سلول های توموری از راه سنتز داخل سلولی تامین می شود.


چنین تغییری همراه با به هم خوردن تناسب بین انواع اسیدهای چرب سلولی می باشد که به نفع پیشرفت سرطان تمام می شود.


به عنوان مثال، به هم خوردن نسبت بین انواع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع یک یافته جاری در انواع مختلف سرطان می باشد.


گزارش های متعددی نیز نشان دهنده افزایش میزان فعالیت آنزیم های مسیرهای سنتز اسیدهای چرب در سلول های سرطانی می باشد.


این موضوع قابل توجه است که شدت چنین تغییرهایی بر پاسخ دهی سرطان ها به شیمی درمانی موثر است.


با توجه به این واقعیت، فرایندهای درگیر در سنتز اسیدهای چرب به عنوان هدف های درمانی نوین در انواع سرطان ها مطرح شده است.


به دلیل اینکه دستگاه گوارش دریافت کننده اولیه اسیدهای چرب از منابع غذایی محسوب می گردد، این هدف های درمانی در سرطان های دستگاه گوارش اهمیت ویژه ای دارند.


امیر مهدی زاده

دانشجوی دکترای تخصصی

مسعود دارابی

استادیار بیوشیمی بالینیبن مایه :

تارنمای ژنتیک پزشکی medical Genetics