شیوه ای نوین برای درمان آلزایمر

 

شیوه ای نوین برای درمان آلزایمر


پژوهشگران توانسته اند با کشف مکانیسم تازه ای که در آن DNA بازسازی می شود،راه های جدیدی برای درمان بیماری های نورودژنراتیوی مانند بیماری آلزایمر باز کنند.

ادامه مطلب1

 


بازسازی DNA به شکل مجموعه‌ فرآیندهایی است که در آن یک سلول شناسایی می ‌شود و آسیب وارد شده به مولکول‌های DNA ویرایش می‌گردد که در این حالت ژنوم ، کدگذاری می ‌شود.

در سلول ‌های انسان،
فعالیت‌ های متابولیکی طبیعی و فاکتورهای زیست محیطی مانند نور و پرتو فرابنفش می‌تواند باعث صدمه دیدنِ DNA شود و در نتیجه به اندازه ی یک میلیون نفر ضایعه مولکولیبه ازایهر سلولدرهر روزرخ می‌دهد.

بیشتر این صدمات مربوط به آسیبِ ساختاری مولکول DNA است و می‌تواند قابلیت سلول را برای رونویسی ژنِ موثر در کد گذاری DNA تحت تاثیر قرار دهد.

آسیب‌های دیگر به صورت پنهان و بالقوه منتهی به ایجاد جهش ‌های زیان بار در ژنوم سلولی می ‌شوند که بر زنده ماندن سلول ‌های دختر پس از تقسیم اثر دارد.

در نتیجه،فرآیند بازسازی DNA به صورت ثابت فعال است،اگر این فرآیند به آسیب وارد شده بر ساختار DNA پاسخ مثبت می‌دهد.

زمانی که فرآیند بازسازی معمولی به مشکل بر می خورد
و
زمانی که مرگ برنامه ریزی شده ی سلول رخ نمی‌دهد،
DNA آسیب می بیند و ممکن است بازسازی رخ ندهد که شامل شکستگی‌ها در رشته دوگانه است و در اتصال عرضی DNA رخ می‌دهد...


میزان بازسازی DNA به فاکتورهای زیادی بستگی دارد که شامل :
نوع سلول،سن سلولومحیط درون سلولیهستند.

یک سلول احتمال دارد تجمعی از مقدار زیادی از DNA‌های آسیب دیده باشد،
یا این که
به صورت بازسازی های ناموثری باشد که به خودِ DNA آسیب میزند.

و در این صورت ممکن است یکی از سه حالت زیر رخ دهد:

1.حالت برگشت‌ناپذیر خفتگی یا کمون یا همان فرایند پیری .

2.خود کشی سلولخزان یاخته‌ای=مرگ برنامه ریزی شده سلولی .

3.تقسیم سلولی نامنظم که می تواند منجر به سرطان شود .

نتایج این مطالعه که در مجله Science advances به چاپ رسیده است،
نشان می دهد آسیب های DNA که در یک رشته شکست ایجاد می کنند،
می توانند باعث به هم ریختن ساختار DNA شوند و اختلال در آنزیم های ترمیمی مانند PARP1 ایجاد کنند.


پژوهشگران با ابداع روشی جدید برای بازسازی ساختار DNA ، امیدوارند بتوانند روش های نوینی در جلوگیری و درمان بیماری های نورودژنراتیو پیدا کنند.

 

بن مایه:

MNT